„Ideou kancelárie je poskytnúť klientovi pomoc a usmernenie v súčasnej dobe, v ktorej je človek vystavený náhlej zmene a neistote. Prípad prevezme a uchopíme s cieľom jeho skorého vyriešenia v prospech klienta. Nie je nám ľahostajný jeho osud.“

Členovia/

JUDr. Peter Franko, PhD.

 

Advokát a partner kancelárie. Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ Košice ukončil v roku 2009 štúdium práva obhajobou diplomovej práce „Spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu„. V roku 2010 mu bol obhajobou práce „Ochrana osobných údajov pri výkone detektívnej služby“ udelený titul JUDr.. Svoje akademické pôsobenie ukončil v roku 2017, keď úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho“ a získal akademický titul PhD.. Predmet záujmu v jeho vedeckej činnosti tvoria otázky, no najmä témy ako právna argumentácia, diskurz, vyvažovanie právnych princípov a história práva. Vo svojej praxi sa zameriava na obchodné, občianske a trestné právo. Je autorom viacerých publikácií  z oblasti teórie práva, zdravotníckeho práva a práva na ochranu osobných údajov.

e-mail:    franko@akfranko.sk

tel.:          +421 908 987 165

JUDr. Alžbeta Franková

 

Je absolventkou Právnickej fakulty UPJŠ Košice. Počas svojej dlhodobej odbornej praxe za zamieravala na oblasť občianskeho, pracovného a ako vedúca právneho oddelenia Mestskej časti Staré mesto v Košiciach aj na oblasť správneho práva (územná samospráva). Prioritnou oblasťou pôsobenia v súčasnosti je právo nehnuteľností. Medzi kľúčové témy patria problémy vyporiadania vlastníckych vzťahov spočívajúce hlavne v dôsledku chybných zápisoch na pozemnoknižných vložkách a listoch vlastníctva. Ďalej sú to otázky určenia vlastníctva, otázky súvisiace s Katastrom nehnuteľností, vecnými bremenami a pod.. Hovorí plynule maďarským štátnym jazykom využívaným  práve vo vyššie uvedených kontextoch. V kancelárii pôsobí ako právnik ad hoc.

e-mail:    frankova@akfranko.sk

tel.:          +421 908 987 166

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2018 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv    ochrana osobných údajov    GDPR