Obchodné právo
Obchodné právo

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností
Zmluvná agenda, príprava interných smerníc a inej korporátnej dokumentácie
Zlúčenie/splynutie/rozdelenie spoločností
Zastupovanie spoločností pred súdmi a inými štátnymi orgánmi (Obchodný register, Živnostenský úrad a i.)
Vymáhanie pohľadávok