Právne služby

VŠEOBECNÉ A ŠPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ ZAMERANIE/

Obchodné právo/

Občianske právo /

Trestné právo/

Zdravotnícke právo/

Ústavné právo/

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností
Zmluvná agenda, príprava smerníc a inej korporátnej dokumentácie (GDPR)
Zlúčenie/Splynutie/Rozdelenie spoločností
Zastupovanie spoločností pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
(Obchodný register, Živnostenský register a i.)
Vymáhanie pohľadávok

Právo duševného vlastníctva – autorské, patentové, dizajnové a známkové právo.
Rodinné právo – zastupovanie pri rozvode, v konaní o výživnom a pod.
Pracovné právo – ochrana zamestnanca, právne poradenstvo pre zamestnávateľa
Spotrebiteľské právo –  zastupovanie v reklamačnom a rozhodcovskom konaní
Zmluvné právo – príprava a úprava klientských zmlúv
Dopravné nehody – vymáhanie odškodnenia

Obhajoba obvineného
Poskytovanie právneho poradenstva svedkovi/podozrivému
Zastupovanie poškodených

Poskytovateľ – zastupovanie pred súdmi, štátnymi orgánmi,
informovaný súhlas, GDPR, založenie ambulancie a i.
Pacientské právo – zastupovanie pacientov pred súdmi, UDZS,
právne poradenstvo, vymáhanie odškodnenia
Farmaceutické právo – zastupovenie pred ŠUKL, informované súhlasy

Sťažnosti fyzických osôb proti neústavnemu zásahu do ich základných práv a slobôd
Sťažnosti právnických osôb proti neústavnemu zásahu do ich základných práv a slobôd

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2018 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv    ochrana osobných údajov    GDPR