Komunálne voľby 2022

NEZÁKONNÉ VOĽBY A ICH NÁPRAVA

5/5
"S advokátskou kanceláriou mám výborné skúsenosti. S ich pomocou sa nám podarilo domôcť zákonnosti a nových úspešných volieb."
nezákonné voľby Žehňa
Stanislav Lipták
Starosta obce Žehňa

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov tzv. komunálne voľby. Termín výkonu volieb bol stanovený na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD AKO ORGÁN NÁPRAVY NEZÁKONNÝCH VOLIEB

Nevyhnutnou súčasťou každých volieb je odstraňovanie nezákonností, ktoré sa počas volieb vyskytli.
Táto úloha už nepatrí Ústavnému súdu Slovenskej republiky, ako tomu bolo ešte v predchádzajúcich voľbách. V súčasnosti rozhoduje o v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, Najvyšší správny súd.

 

Komunálne voľby 2022 tak budú pre Najvyšší správny súd predstavovať premiéru pokiaľ ide o rozhodovanie o nezákonnosti. Akokoľvek zákonná úprava je de facto rovnaká ako pri rozhodovaní o volebnej sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že predpokladom pre rozhodovanie bude doterajšia judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky

ŽALOBCA

a) kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 10 % platných hlasov; tento žalobca môže napadnúť voľby len vo volebnom obvode, v ktorom kandidoval,
b) politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu podľa osobitného predpisu, alebo
c) 10 % oprávnených voličov príslušného volebného obvodu

ŽALOVANÝ

a) politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, miestnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, alebo zvolený nezávislý kandidát, ak sa konanie týka volieb do obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,

b) starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách, ak sa konanie týka volieb starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti alebo predsedu samosprávneho kraja.

ROZHODOVANIE O ŽALOBE

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom
a) vyhlási voľby za neplatné,
b) zruší napadnutý výsledok volieb, alebo
c) zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený.
Inak žalobu zamietne ak nie je dôvodná.

PRÍKLADY NEZÁKONNOSTI

Nezákonné voľby – vybrané prípady. Existuje široká škála dôvodov, ktoré možno považovať za vadu volieb. Medzi najčastejšie patria vady pri volebnej kampani (Facebook), kupovanie voličov (volebná korupcia), porušenia volebného moratória, otázka účelových zmien trvalého pobytu a pod. Tejto téme sme sa venovali na našej stránke tu.

PRÁVNE PORADENSTVO

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a zastupovanie klientom pri odstraňovaní následkov nezákonnosti volieb. Vypracujeme podanie na Najvyšší správny súd, poskytujeme konzultácie klientovi s cieľom úspešného vyriešenia veci.

Scroll to Top