Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Neplatný súhlas podľa predchádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konania

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch-judikatórny pohľad

Náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy a totožnosť skutkového stavu

Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci-replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Obmedzenie osobnej slobody zo zdravotných dôvodov alebo základné východiská detenčného konania

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na mesiáša ústavnosti

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „mesiáša ústavnosti“

Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby  

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb? 

Pacient, náhrada škody a výzvy právneho zastupovania 

Občianskoprávne následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie 

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta 

Premlčanie nárokov zo zodpovednosti za škodu na zdraví (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia) 

Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny) 

Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou II. časť 

Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť 

Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti

Ústavnoprávne úskalia povinnosti výkonu lekárskej služby prvej pomoci v Slovenskej republike