Publikácie

"PUBLISH OR PERISH" ALEBO PREHĽAD NAŠICH PUBLIKÁCIÍ/

Monografie/

Právnický diskurz a právna argumentácia, pubikácia ktorej autorom je JUDr. Peter Franko PhD. advokát Košice.

Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho

Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú chrbticu práce, má nasledovnú podobu: Je možne nájsť v právnej diskusii len jedno správne riešenie? Ak nie, ktorému z viacerých riešení je potrebné dať prednosť? Ako má vyzerať relevantná právna diskusia a argumentácia? Ako triediť zmes argumentov a vybrať tie najrelevantnejšie? Pri hľadaní odpovedí práca stavia svoju pozíciu najskôr na teoretických základoch. Zaoberá sa predovšetkým otázkou ontologickej plurality a diskurzívnej povahy práva. Najdôležitejšiu zložku teoretickej časti tvorí analýza teórie racionálnej argumentácie Roberta Alexyho ako teórie právnickej argumentácie. Praktické rozmery rozoberanej témy sa sústreďujú do tém, ako je vyvažovanie právnych princípov, argumenty alogickej povahy, argumentácia v písomnom prejave a zákonné predpoklady odôvodnenia rozhodnutí.

Obsah     Ukážka

Ústavné právo kniha

Ústavné právo Slovenskej republiky

Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd. Kniha je určená predovšetkým študentom magisterského štúdia v odbore právo v rámci študijných programov tam, kde sa tieto programy týkajú ústavného práva Slovenskej republiky. (Spoluautorstvo)

Obsah     Ukážka

Odborné články/

FRANKO, P.: EZDRAVIE: Výzvy riadenia projektu a ich riešenia, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2018, ročník 2018, ISSN 1338-2071
FRANKO, P.: Južná Kórea: ústavnoprávna ochrana údajov o zdravotnom stave, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2016, ročník VII, ISSN 1338-2071, s.12 – 15.
FRANKO, P., HUMENÍK I.: Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, In: Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 5/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
FRANKO, P., HUSOVSKÝ, T.: Neplatný súhlas podľa predchádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konania. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2014, ročník V, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
FRANKO, P., KUBALA, J.: Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 11/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl..
FRANKO, P., KUBALA, J.: Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch-judikatórny pohľad. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl..
FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci-replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR. In Právo a manažment v zdravotníctve,  číslo 5/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 11 a nasl.
FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „mesiáša ústavnosti“.  In Právo a manažment v zdravotníctve číslo 6/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.
HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?.  In Právo a manažment v zdravotníctve číslo 4/2012, ročník III, ISSN 1338-2071, str. 2 a nasl.

FRANKO, P.: (Ne)vítaní hostia právnej argumentácie, In: Justičná revue, 67, 2015, č. 10, ISSN 1335-6461, s. 1125 – 1134.

FRANKO, P, HUSOVSKÝ, T.: Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, In: Slovenský lekár, číslo 3-4/2014, ISSN 1335-0234, s. 56 – 60.

FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Náhrada škody na zdraví, náhrada nemajetkovej ujmy a totožnosť skutkového stavu, In: Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, s. 147 – 150.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Obmedzenie osobnej slobody zo zdravotných dôvodov alebo základné východiská detenčného konania, In: Slovenský lekár, číslo 3-4 /2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, s. 73 – 75.

FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Občianskoprávne následky nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, In: Slovenský lekár, číslo 1 – 2/2012, ročník 22 (36), ISSN 1335-0234, s. 36 – 39.

FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov pacienta, In Slovenský lekár,  číslo 5 – 6/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 111 a nasl.

FRANKO, P., HUMENÍK, I.: Zdravotná dokumentácia ako databáza údajov o pacientovi (formy vedenia, plánované legislatívne zmeny), In Slovenský lekár,  číslo 7 – 8/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 156 a nasl.

FRANKO, P., HUMENÍK, I.:  Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou II. časť , In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 228 a nasl.

FRANKO, P., HUMENÍK, I., HUSOVSKÝ, T.: Zaobchádzanie so zdravotnou dokumentáciou I. časť, In Slovenský lekár,  číslo 9 – 10/2010, ročník 20 (34), ISSN 1335-0234, str. 190 a nasl.

FRANKO, P., HUMENÍK, I: Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti, In Slovenský lekár,  číslo 1 – 2/2011, ročník 21 (35), ISSN 1335-0234, str. 30 a nasl.

FRANKO, P.: Ústavnoprávne úskalia povinnosti výkonu lekárskej služby prvej pomoci v Slovenskej republike, In Časopis zdravotnického práva a bioetiky (Journal of medical law and bioethics) Vol. 1, No.,  Ústav státu a práva ČR (2011), ISSN 1804-8137, str. 75 a nasl.

FRANKO, P.: Persuázia v argumentácii a písomný prejav, In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ročník 3., číslo 1., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2015, ISSN 1339-3995, s. 34 – 39.

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2022 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv