Európsky súd pre ľudské práva

POSKYTUJEME POMOC PRI OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán so sídlom v Štrasburgu, ktorý bol zriadený, aby chránil práva zaručené Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho Protokolmi.

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁVA A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

Dohovor prijali členské štáty Rady Európy a vstúpil do platnosti 3. septembra 1953. Na Dohovor nadväzuje 15. neskôr prijatých Protokolov, ktoré rozšírili ochranu práv jednotlivca. Medzi práva, ktorým Dohovor poskytuje ochranu patrí napr. právo na život, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na slobodu a bezpečnosť, ochrana majetku a pod.

SŤAŽNOSŤ NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Jednotlivec bez ohľadu na štátne občianstvo môže podať sťažnosť pre porušenie niektorých z týchto práv. Sťažnosť smeruje priamo proti Slovenskej republike. Predtým ako sa chce sťažovateľ obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva musí vyčerpať všetky účinné a dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy, ktoré mu poskytuje slovenský právny poriadok (najmä odvolanie, dovolanie – ak je prípustné a ústavnú sťažnosť). Sťažnosť musí byť podaná v lehote štyroch mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti.

ZASTUPOVANIE PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Pravdou ostáva skutočnosť, že približne 90% podaných sťažností je vyhlásených za neprijateľné. Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva si vyžaduje vyššiu mieru odborných znalostí a skúseností. Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva advokátom je preto vhodné rozhodnutie, ktoré zvyšuje mieru úspešnosti sťažnosti.

KONANIE NA EURÓPSKOM SÚDE PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Konanie je predovšetkým písomné. Sťažnosť a ostatné vyjadrenia resp. dôkazy je potrebné predložiť v písomnej forme. Každou sťažnosťou sa zaoberá najprv Kancelária. Zaregistrované sú len tie sťažnosti, ktoré splnili všetky náležitosti podania. Potom nasleduje proces, ktorého výsledkom je vyhlásenie sťažnosti za neprijateľnú alebo oznámenie sťažnosti vláde.

ZMIER ALEBO JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIE VLÁDY

Európsky súd pre ľudské práva vyzve vládu na predloženie jej stanoviska k prijateľnosti a podstate sťažnosti. Zároveň môže ponúknuť stranám možnosť dosiahnuť urovnanie sporu zmierom. Niekedy aj napriek nesúhlasu sťažovateľa so zmierom môže dôjsť k výmazu jeho sťažnosti na podklade jednostrannej deklarácie vlády, ktorá uzná, že došlo k namietanému porušeniu Dohovoru a zaviaže sa sťažovateľovi zabezpečiť primeranú nápravu.

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmieru, ani k vyčiarknutiu sťažnosti zo zoznamu prípadov na základe jednostrannej deklarácie vlády, Európsky súd pre ľudské práva skúma prijateľnosť a podstatu sťažnosti. Pokiaľ sťažnosť spĺňa podmienky prijateľnosti príjme rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti alebo priamo rozsudok o tom, či boli alebo neboli porušené práva sťažovateľa podľa Dohovoru. Rozsudok je pre Slovenskú republiku záväzný a jeho súčasťou je aj vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia sťažovateľovi vo výške, ktorú určí Európsky súd pre ľudské práva na základe návrhu sťažovateľa.

 

Poskytujeme právne poradenstvo a právne zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Scroll to Top