Rozumieme ústavnému právu

JUDr. PETER FRANKO, PhD. | ADVOKÁT A PRÁVNIK | KOŠICE/

Vitajte na stránkach advokátskej kancelárie
so špecializáciou na ústavné právo a základné práva a slobody./

ADVOKÁT PETER FRANKO
Advokátska kancelária pôsobí od roku 2013 kedy JUDr. Peter Franko, PhD. začal poskytovať právne služby ako samostaný advokát. Význam slova advokát pochádza zo slovného spojenia ad vocare, čo znamená „privolávať na pomoc“. Pomoc klientovi odborným, profesionálnym a slušným spôsobom je hlavnou ideou kancelárie.
KOŠICE: MESTO ÚSTAVNÉHO SÚDNICTVA
Sídlom advokátskej kancelárie sú Košice, ktoré sú rovnako domovom inej významnej inštitúcie. Pôsobí tu aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Jedinečná pozícia sídla kancelárie v centre diania ústavného súdnictva nám umožňuje poskytovať klientom niečo viac ako je štandard. Právne služby sú tak obohatené o skúsenosti, poznatky a informácie „z prostredia“. Tým sa advokátska kancelária vyníma nad ostatnými kanceláriami, najmä zo západného Slovenska.
VYTVÁRAME HODNOTY
Poskytujeme klientovi pomoc a usmernenie v súčasnej dobe, v ktorej je človek vystavený náhlej zmene a neistote. Prípad preberáme a snažíme sa ho uchopiť s cieľom jeho skorého vyriešenia v prospech klienta. Nie je nám totižto ľahostajný jeho osud. Našim cieľom je poskytnúť právne služby klientovi komplexne a efektívne, obohatené o skúsenosť a odborné vedomosti. Nestotožňujeme sa s bezobsažnými riešeniami.

ČLENOVIA KANCELÁRIE/

JUDr. Peter Franko, PhD.

JUDr. Peter Franko, advokát, vyštudovaný právnik pôsobiaci v meste Košice.

Advokát, právnik a partner kancelárie. Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ Košice ukončil v roku 2009 štúdium práva obhajobou diplomovej práce „Spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu“. V roku 2010 mu bol obhajobou práce „Ochrana osobných údajov pri výkone detektívnej služby“ udelený titul JUDr.. Svoje akademické pôsobenie ukončil v roku 2017, keď úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho“ a získal akademický titul PhD. na Právnickej fakulte UPJŠ Košice. Predmet záujmu v jeho vedeckej činnosti tvoria teoreticko-právne otázky, no najmä témy ako právna argumentácia, diskurz, test proporcionality, vyvažovanie právnych princípov a história práva. V súčasnosti je zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory a pôsobí ako advokát a právnik v meste Košice. Vo svojej praxi sa špecializuje na ústavné pravo, medicínske právo a trestné právo. Je autorom viacerých publikácií pochádzajúcich predovšetkým z oblasti zdravotníckeho práva a teórie rozhodovania ústavných súdov

e-mail:    franko@akfranko.sk

tel.:          +421 908 987 165

JUDr. Alžbeta Franková

Je absolventkou Právnickej fakulty UPJŠ Košice. Počas svojej dlhodobej odbornej praxe za zamieravala na oblasť občianskeho, pracovného a ako právnik  – vedúca právneho oddelenia – Mestskej časti Staré mesto v Košiciach aj na oblasť správneho práva (územná samospráva). Prioritnou oblasťou pôsobenia v súčasnosti je právo nehnuteľností. Medzi kľúčové témy patria problémy vyporiadania vlastníckych vzťahov spočívajúce hlavne v dôsledku chybných zápisoch na pozemnoknižných vložkách a listoch vlastníctva. Ďalej sú to otázky určenia vlastníctva, otázky súvisiace s Katastrom nehnuteľností, vecnými bremenami a pod.. Hovorí plynule maďarským štátnym jazykom využívaným  práve vo vyššie uvedených kontextoch. V kancelárii (pobočka Košice) pôsobí ako právnik ad hoc.

e-mail:    frankova@akfranko.sk

tel.:          +421 908 987 166

Špecializácia/

Ústavný súd a Európsky súd pre ľudské práva/

Zastupujeme klientov v konaniach pred inštitúciami ako Ústavný súd Slovenskej republiky so sídlom Košice alebo Európsky súd pre ľudské práva v  Štrasburgu, týkajúcich sa porušenia základných práv a slobôd, ktoré zaručuje Ústava resp. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ide o zastupovanie najmä v týchto typoch konaniach:

  1. Ústavná sťažnosť pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (prieťahy v konaní)
  2. Ústavná sťažnosť pre porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu
  3. Ústavná sťažnosť pre porušenie práva na ochranu osobnej slobody (nezákonná väzba)
  4. Konanie vo volebných veciach (volebná sťažnosť, nezákonné voľby)
  5. Individuálna sťažnosť podaná na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Klient nemôže vystupovať pred Ústavným súdom sám. Advokát (predtým komerčný právnik) musí byť splnomocenený zo strany klienta, inak sa jeho podaním nebude Ústavný súd zaoberať.

Na základe požiadavky klienta analyzujeme prípad z ústavnoprávneho hľadiska a poskytneme ústavnoprávny rozbor veci. 

Zabezpečíme vypracovanie podnetu pre subjekty, ktoré sú oprávnené na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov (napr. Verejný ochranca práv, Generálna prokuratúra).

Viac o ústavnom práve

Pracovné právo

Vypracovanie pracovnej zmluvy, výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru
Obstarávanie pracovnoprávnej agendy pre zamestnávateľa
Zastupovanie advokátom v pracovnoprávnych sporoch (zdopovednosť za škodu, pracovný úraz, náhrada mzdy, neplatné skončenie pracovného pomeru)
Poskytovanie poradenstva pre zamestnancov

Dopravné nehody

Zastupovanie klientov v trestnom a civilnom konaní
Vymáhanie odškodnenia
Zastupovanie poškodených pred poisťovňami
Poskytovanie odborných rád a konzultácií

Obchodné právo

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností
Zmluvná agenda, príprava smerníc a inej korporátnej dokumentácie (GDPR)
Zlúčenie/Splynutie/Rozdelenie spoločností
Zastupovanie spoločností pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
(Obchodný register, Živnostenský register a i.)
Vymáhanie pohľadávok

Trestné právo

Obhajoba obvineného
Poskytovanie právneho poradenstva svedkovi, podozrivému, obvinenému alebo obžalovanému
Zastupovanie poškodeného trestným činom
Vypracovanie trestných oznámení
Zastupovanie klientov v prípravnom konaní (konanie pred políciou a prokuratúrou), konaní pred súdom
Zastupovanie klientov v odovlacom a dovolacom konaní

Rodinné právo

Vypracovanie návrhu na rozvod
Zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
Zastupovanie klientov v konaní o úprave styku s maloletým dieťaťom, o výživnom Košice
Vypracovanie rodičovských dohôd
Zastupovanie v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva
Spisovanie trestného oznámenia vo veci zanedbania povinnej výživy, týrania blízkej alebo zverenej osoby
Zatupovanie klientov v konaní o osvojenie dieťaťa
Zastupovanie klienta pred Úradom sociálnej práce a rodiny Košice.

Dedičské právo

Zastupovanie klientov v dedičskom konaní
Poradenstvo pri vypracovaní záveru alebo listiny o vydedení
Zastupovanie klientov pred notárom Košice
Ochrana oprávneného dediča

Spotrebiteľské právo

Zastupovanie a poradenstvo klientom v reklamačnom konaní
Zastupovanie a poradenstvo klientom v rozhodcovskom a súdnom konaní
Uplatňovanie práv spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

Sme autormi viacerých publikácií, ktoré sa venujú, ústavnému právu, právnej argumentácii a medicínskoprávnym otázkam.

ADRESA

Sídlo: Popradská 82, 04011 Košice

TELEFÓN

+421 908 987 165

EMAIL

office@akfranko.sk

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2022 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv