JUDr. PETER
FRANKO, PhD.

ADVOKÁT | KOŠICE | ÚSTAVNÝ SÚD | EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Vitajte na stránke advokátskej kancelárie so špecializáciou na ústavný súd a európsky súd pre ľudské práva

ADVOKÁT JUDr. PETER FRANKO, PhD.

JUDr. Peter Franko, PhD. pôsobí v advokácii už od roku 2009. Ako samostatný advokát začal poskytovať právne služby od roku 2013 kedy bola založená súčasná advokátska kancelária. Význam slova advokát pochádza zo slovného spojenia ad vocare, čo znamená „privolávať na pomoc“. Pomoc klientovi odborným, profesionálnym a slušným spôsobom je hlavnou ideou kancelárie.

KOŠICE: MESTO ÚSTAVNÉHO SÚDNICTVA

Sídlom advokátskej kancelárie sú Košice, ktoré sú rovnako domovom inej významnej inštitúcie. Pôsobí tu aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Jedinečná pozícia sídla kancelárie v centre diania ústavného súdnictva nám umožňuje poskytovať klientom viac ako je štandard. Košice dominujú aj akademicky silnou teóriu práva na tunajšej Právnickej fakulte. Právne služby sú tak obohatené o skúsenosti, poznatky a informácie „z prostredia“. Advokátska kancelária sa tým vyníma nad ostatnými kanceláriami, najmä zo západného Slovenska. Košice to je jednoducho mesto kde cítiť vibrácie ústavného práva.

PRÁVNE SLUŽBY S PRIDANOU HODNOTOU

Poskytujeme klientovi pomoc a usmernenie v súčasnej dobe, v ktorej je človek vystavený náhlej zmene a neistote. Prípad preberáme a snažíme sa ho uchopiť s cieľom jeho skorého vyriešenia v prospech klienta. Nie je nám totižto ľahostajný jeho osud. Našim cieľom je poskytnúť právne služby klientovi komplexne a efektívne, ľudsky obohatené o skúsenosť a odborné vedomosti. Nestotožňujeme sa s bezobsažnými riešeniami.

Ústavný súd a
Európsky súd pre ľudské práva

PRÁVNE ZASTUPOVANIE

Zastupujeme klientov v konaniach pred inštitúciami ako Ústavný súd Slovenskej republiky so sídlom Košice alebo Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, týkajúcich sa porušenia základných práv a slobôd, ktoré zaručuje Ústava resp. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

DRUHY
KONANÍ

1. Sťažnosť pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (prieťahy v konaní),
2. Sťažnosť pre porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu,
3. Sťažnosť pre porušenie práva na ochranu osobnej slobody (nezákonná väzba),
4.  Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva

KONANIE NA ÚSTAVNOM SÚDE

Zastupovanie pred Ústavným súdom vyžaduje priamo zákon. Klient nemôže vystupovať sám. Advokát musí byť splnomocnený zo strany klienta, inak sa jeho podaním nebude Ústavný súd zaoberať.

ÚSTAVNOPRÁVNA ANALÝZA

Na základe požiadavky klienta analyzujeme prípad z ústavnoprávneho hľadiska a poskytneme ústavnoprávny rozbor veci.

SÚLAD PRÁVNYCH PREDPISOV

Zabezpečíme vypracovanie podnetu pre subjekty, ktoré sú oprávnené na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov (napr. Verejný ochranca práv, Generálna prokuratúra).

Právne služby

Zastupovanie klientov v trestnom a civilnom konaní
Vymáhanie odškodnenia
Zastupovanie poškodených pred poisťovňami
Poskytovanie odborných rád a konzultácií

Obhajca obvineného


Poskytovanie právneho poradenstva svedkovi, podozrivému, obvinenému alebo obžalovanému


Zastupovanie poškodeného trestným činom


Vypracovanie trestného oznámenia


Zastupovanie klientov v prípravnom konaní (konanie pred políciou a prokuratúrou), konaní pred súdom


Zastupovanie klientov v odvolacom a dovolacom konaní

Zastupovanie klientov v dedičskom konaní
Poradenstvo pri vypracovaní závetu alebo listiny o vydedení
Zastupovanie klientov pred notárom Košice
Ochrana oprávneného dediča

Zastupovanie a poradenstvo klientom v reklamačnom konaní
Zastupovanie a poradenstvo klientom v rozhodcovskom a súdnom konaní
Uplatňovanie práv spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

Poskytovateľ – zastupovanie pred súdmi, štátnymi orgánmi, 
informovaný súhlas, GDPR, založenie ambulancie a i.


Pacientské právo – zastupovanie pacientov pred súdmi, UDZS,
 právne poradenstvo, vymáhanie odškodnenia
.

Príprava a úprava klientských zmlúv,
Dohoda o vyporiadaní spoluvlastníctva
Dohoda o uznaní dlhu
Zmluva o pôžičke

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností
Zmluvná agenda, príprava smerníc a inej korporátnej dokumentácie (GDPR)
Zlúčenie/Splynutie/Rozdelenie spoločností
Zastupovanie spoločností pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
(Obchodný register, Živnostenský register a i.)
Vymáhanie pohľadávok

Vypracovanie pracovnej zmluvy, výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru
Obstarávanie pracovnoprávnej agendy pre zamestnávateľa


Zastupovanie advokátom v pracovnoprávnych sporoch (zodpovednosť za škodu, pracovný úraz, náhrada mzdy, neplatné skončenie pracovného pomeru)


Poskytovanie poradenstva pre zamestnancov

Medzištátne osvojenie
Vypracovanie návrhu na rozvod
Zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
Zastupovanie klientov v konaní o úprave styku s maloletým dieťaťom, o výživnom
Vypracovanie rodičovských dohôd
Zastupovanie v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva
Spisovanie trestného oznámenia vo veci zanedbania povinnej výživy, týrania blízkej alebo zverenej osoby
Zatupovanie klientov v konaní o osvojenie dieťaťa
Zastupovanie klienta pred Úradom sociálnej práce a rodiny Košice.

Kúpa, predaj, nájom nehnuteľností – zmluvná agenda

kniha advokát košice
kniha advokát košice
Kniha advokát košice

Členovia kancelárie

Advokát, právnik a partner kancelárie. Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ Košice ukončil v roku 2009 štúdium práva obhajobou diplomovej práce „Spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu“. V roku 2010 mu bol obhajobou práce „Ochrana osobných údajov pri výkone detektívnej služby“ udelený titul JUDr. Svoje akademické pôsobenie ukončil v roku 2017, keď úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho“ a získal akademický titul PhD. na Právnickej fakulte UPJŠ Košice. Predmet záujmu v jeho vedeckej činnosti tvoria teoreticko – právne a ústavno – právne otázky, no najmä témy ako právna argumentácia, diskurz, test proporcionality, vyvažovanie právnych princípov a história práva. V súčasnosti je zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory a pôsobí ako advokát a právnik v meste Košice. Vo svojej praxi sa špecializuje na ústavné pravo a poskytuje zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva. Je autorom viacerých publikácií pochádzajúcich predovšetkým z oblasti zdravotníckeho práva a teórie rozhodovania ústavných súdov

Je absolventkou Právnickej fakulty UPJŠ Košice. Počas svojej dlhodobej odbornej praxe za zameriavala na oblasť občianskeho, pracovného práva a ako právnik  – vedúca právneho oddelenia – Mestskej časti Staré mesto v Košiciach aj na oblasť správneho práva (územná samospráva). Prioritnou oblasťou pôsobenia v súčasnosti je právo nehnuteľností. Medzi kľúčové témy patria problémy vyporiadania vlastníckych vzťahov spočívajúce hlavne v dôsledku chybných zápisoch na pozemnoknižných vložkách a listoch vlastníctva. Ďalej sú to otázky určenia vlastníctva, otázky súvisiace s Katastrom nehnuteľností, vecnými bremenami a pod.. Hovorí plynule maďarským štátnym jazykom využívaným práve vo vyššie uvedených kontextoch. V advokátskej kancelárii (pobočka Košice) pôsobí ako právnik ad hoc.

Kontakt

Sídlo

Popradská 82, 04011 Košice

Telefón

+ 421 908 987 165

Email

office@akfranko.sk

Scroll to Top