Ústavný súd

SME VAŠIM PARTNEROM PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

Špecializovaná právna služba

Nosnou oblasťou, na ktorú sa naše právne služby zameriavajú tvorí ústavné právo. Priorizácia ústavného práva je logickým vyústením najmä nášho záujmu o teóriu rozhodovania ústavných súdov ako aj umiestnenia našej kancelárie. Ústavný súd Slovenskej republiky ako orgánom ochrany ústavnosti sídli v meste Košice, ktoré je rovnako sídlom našej kancelárie.

Ústavný súd

ZASTUPOVANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

Konania pred Ústavným súdom vyžadujú kvalifikované podania a zastúpenie. Klient nemôže vystupovať v konaní sám. Zákon explicitne požaduje, že k návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom. Sme pripravení poskytnúť klientovi pomoc a zastupovať ho vo všetkých typoch konaniach pred Ústavným súdom.

ÚSTAVNOPRÁVNA
ANALÝZA

Na podklade informácií od klienta vypracujeme právnu analýzu, na základe ktorej predložíme klientovi ústavnoprávne posúdenie vzniknutého problému. Analýza za môže týkať predbežného posúdenia súladu napádaného ustanovenia právneho predpisu s ústavou resp. ostatnými predpismi vyššej právnej sily. Môže sa takisto týkať aj posúdenia či došlo rozhodnutím súdov k porušeniu základného práva alebo slobody alebo iným ústavnoprávne nežiadúcim protiprávnym udalostiam.

NEZÁKONNOSŤ SÚDNYCH ROZHODNUTÍ

Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

PRIEŤAHY V KONANÍ

Ústava zaručuje právo pre každého, aby sa jeho vec prerokovala verejne a bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd skúma tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (a), správanie účastníka súdneho konania (b) a postup samotného súdu (c). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa. Význam konania pred Ústavným súdom spočíva v odstránení nežiadúceho stavu (prieťahov) a získanie primeraného finančného zadosťučinenia (odškodnenia).

NEZÁKONNÁ VÄZBA

Článok 17 Ústavy hovorí, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Osobná sloboda sa zaručuje. Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Osoby, ktorých osobná sloboda bola obmedzená (napr. osoby vo väzbe) v rozpore so zákonnými predpokladmi alebo je obmedzená nezákonne a neprimerane dlho, majú právo domáhať sa ústavnou sťažnosťou vyslovenia porušenia svojich práv.

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU

Zastupujeme verejného funkcionára (napr. starostu obce alebo poslanca zastupiteľstiev vyšších územných celkov), ktorého sa týka rozhodnutie orgánu, ktorý vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov alebo podľa osobitného predpisu.

PORADENSTVO

Sme pripravení byť odborným partnerom pre našich klientov. Naši klienti môžu využiť možnosti odborných konzultácií a poradenstva pri riešení ich právnych problémov. Klientov usmerňujeme nielen po právnej stránke ale aj po strategickej stránke. Poradenstvo je poskytované formou osobnej, telefonickej alebo internetovej komunikácie.

SÚLAD PRÁVNYCH PREDPISOV

Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je v dôsledku monopolu uzavretého okruhu subjektov na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov vypracovať kvalifikovaný podnet na podanie takéhoto návrhu. Ide najmä o:
– Vypracovanie podnetu pre súd v súdnom konaní na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov
– Vypracovanie podnetu pre Verejného ochranu práv na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov
– Vypracovanie podnetu na Generálnu prokuratúru na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov

Scroll to Top