Ústavné právo

SME VAŠÍM PARTNEROM PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM/

Špecializovaná právna služba/

Nosnou oblasťou, na ktorú sa naše právne služby zameriavajú tvorí ústavné právo. Priorizácia ústavného práva je logickým vyústením najmä z dôvodu nášho záujmu o teóriu rozhodovania ústavných súdov ako aj umiestnenia našej kancelárie. Ústavný súd Slovenskej republiky ako orgánom ochrany ústavnosti sídli v meste Košice, ktoré je rovnako sídlom našej kancelárie. Sme pritom čo sa odohráva na Ústavnom súde.

ÚSTAVNÝ SÚD/

Právne zastupovanie/

Konania pred Ústavným súdom vyžadujú kvalifikované podania a zastúpenie. Klient nemôže vystupovať v konaní sám. Zákon explicitne požaduje, že k návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom. Sme pripravení poskytnúť klientovi pomoc a zastupovať ho vo všetkých typoch konaniach pred Ústavným súdom.

Ústavnoprávna
analýza/

Na podklade informácií od klienta vypracujeme právnu analýzu, na základe ktorej predložíme klientovi ústavnoprávne posúdenie vzniknutého problému. Analýza za môže týkať predbežného posúdenia súladu napádaného ustanovenia právneho predpisu s ústavou resp. ostatnými predpismi vyššej právnej sily. Môže sa takisto týkať aj posúdenia či došlo rozhodnutím súdov k porušeniu základného práva alebo slobody, či došlo k nezákonným voľbám alebo iným ústavnoprávne nežiadúcim protiprávnym udalostiam.

Súlad právnych predpisov/

Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je v dôsledku monopolu uzavretého okruhu subjektov na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov vypracovať kvalifikovaný podnet na podanie takéhoto návrhu. Ide najmä o:

  • Vypracovanie podnetu pre súd v súdnom konaní na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov
  • Vypracovanie podnetu pre Verejného ochranu práv na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov
  • Vypracovanie podnetu na Generálnu prokuratúru na podanie návrhu vo veci súladu právnych predpisov

Poradenstvo/

Sme pripravení byť odborným partnerom pre našich klientov. Naši klienti môžu využiť možnosti odborných konzultácií a poradenstva pri riešení ich právnych problémov.  Klientov usmerňujeme nielen po právnej stránke ale aj po strategickej stránke. Poradenstvo je poskytované formou osobnej, telefonickej alebo internetovej komunikácie.

Nezákonnosť súdnych rozhodnutí/

Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

Prieťahy v konaní/

Ústava zaručuje právo pre každého, aby sa jeho vec prerokovala verejne a bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd skúma tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (a), správanie účastníka súdneho konania (b) a postup samotného súdu (c). V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa. Význam konania pred Ústavným súdom spočíva v odstránení nežiadúceho stavu (prieťahov) a získanie primeraného finančného zadosťučinenia (odškodnenia).

Volebná sťažnosť/Nezákonné voľby/

Vypracovanie sťažnosti a zastupovanie klientov v konaní pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb alebo výsledku volieb do:

  • Národnej rady Slovenskej republiky,
  • Európskeho parlamentu alebo do
  • orgánu miestnej samosprávy (obec, vyšší územný celok)

Návrh na začatie konania sa musí podať do desiatich dní po oznámení výsledku volieb.

Porušenie osobnej slobody/Nezákonná väzba/

Článok 17 Ústavy hovorí, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Osobná sloboda sa zaručuje. Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Osoby, ktorých osobná sloboda bola obmedzená (napr. osoby vo väzbe) v rozpore so zákonnými predpokladmi alebo je obmedzená nezákonne a neprimerane dlho, majú právo domáhať sa ústavnou sťažnosťou vyslovenia porušenia svojich práv.

Ochrana verejného záujmu/

Zastupujeme verejného funkcionára (napr. starostu obce alebo poslanca zastupiteľstiev vyšších územných celkov), ktorého sa týka rozhodnutie orgánu, ktorý vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov alebo podľa osobitného predpisu.

Európsky súd pre ľudské práva/

Európsky súd pre ľudské práva je súdny orgán, ktorý bol zriadený, aby chránil práva zaručené Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho Protokolmi (napr. právo na život, súkromie, osobnú slobodu a pod.)

Jednotlivec bez ohľadu na štátne občianstvo môže podať sťažnosť pre porušenie niektorých z týchto práv, ktorá smeruje priamo proti štátu – Slovenskej republike. Sťažovateľ však musí vyčerpať všetky účinné a dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy, ktoré mu dáva k dispozícií slovenský právny poriadok (najmä odvolanie, dovolanie – ak je prípustné a ústavnú sťažnosť). Sťažnosť musí byť podaná v lehote štyroch mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti.

Pokiaľ sťažnosť spĺňa podmienky priateľnosti Súd príjme rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti alebo priamo rozsudok o tom, či boli alebo neboli porušené práva sťažovateľa podľa Dohovoru. Rozsudok je pre Slovenskú republiku záväzný a jeho súčasťou je aj vyplatenie spravodlivého zadosťučinenia sťažovateľovi vo výške, ktorú určí Súd na základe návrhu sťažovateľa.

Poskytujeme právne poradenstvo a právne zastupovanie pred týmto medzinárodným súdnym orgánom.

JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o. | 2020 | Všetky práva vyhradené
# advokát    právnik    košice    advokátska kancelária    ústavný súd    európsky súd pre ľudské práva    prieťahy v súdnom konaní    ústavná stažnosť    nezákonné voľby   volebná stažnosť    nezákonné rozhodnutie    porušenie ľudských práv