Prieťahy v súdnom konaní

Prieťahy v súdnom konaní a neprimerane dlhé konanie vo všeobecnosti

PRIEŤAHY V SÚDNOM KONANÍ

Čo hovorí Ústava a Dohovor o ochrane ľudských práv

Ústava zaručuje právo pre každého, aby sudca prerokoval vec verejne a bez zbytočných prieťahov. Súčasne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd hovorí, že každý má právo na to, aby sudca alebo iný štátny orgán prejednal prípad v primeranej lehote. Zbytočné prieťahy v súdnom konaní sú preto vo všeobecnosti nežiadúci prvok.

Čo sú prieťahy v súdnom konaní

Ústavný súd pripomína, že nielen nečinnosť, ale aj nesprávna, nesústredená či neefektívna činnosť všeobecného súdu môže zapríčiniť porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ide o prípad ak činnosť súdu nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty ohľadom tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ obrátil na súd. Základnou povinnosťou súdu je preto zabezpečiť taký procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty účastníka konania.

 

Vedeli ste, že za zbytočné prieťahy v súdnom konaní môže Ústavný súd
priznať finančné zadosťučinenie?

 

Prieťahy v súdnom konaní a ich zmysel

Prieťahy v súdnom konaní,advokát,

Každý kto sa obráti na súd očakáva rýchle a spravodlivé rozhodnutie. Pokiaľ sa čas rozhodnutia predlžuje stáva sa súdna ochrana neefektívna. Podľa Ústavného súdu ani právne či skutkovo náročný spor nesmie trvať neprimerane dlhú dobu. Časový horizont toho, kedy sa strane sporu dostáva konečného rozhodnutia vo veci, tvorí neoddeliteľnú súčasť meradiel celkovej spravodlivosti. Čím je tento časový horizont dlhší, tým viac sa rozostrujú kontúry spravodlivosti ako v očiach dotknutých strán sporu, tak aj vo všeobecnom vnímaní verejnosti a verejnej mienky.

Zmyslom zákazu vytvárania prieťahov v konaní je teda odstránenie právnej neistoty. Samotným prerokovaním veci na súde sudca právnu neistotu osoby neodstraňuje. K stavu právnej istoty dochádza zásadne až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným zákonom predvídaným spôsobom, ktorý znamená nastolenie právnej istoty inak ako právoplatným rozhodnutím súdu.

Domnievate sa, že boli porušené Vaše práva? Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred Ústavným súdom. Kontaktujte nás na office@akfranko.sk alebo na 0908 987 165.

Prieťahy v súdnom konaní a možnosti nápravy

Každá strana sporu sa môže dovolávať odstránenia prieťahov v zásade dvomi spôsobmi:
I) sťažnosťou predsedovi súdu  a alebo
II) sťažnosťou na Ústavný súd SR.

Sťažnosť predsedovi súdu môže docieliť urýchlenie konania. Odškodnenie za vzniknuté prieťahy však priznáva iba Ústavný súd. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ištván a Ištvánová proti Slovenskej republike) nie je pred podaním ústavnej sťažnosti pre prieťahy v konaní sťažovateľ povinný adresovať sťažnosť pre prieťahy predsedovi súdu. Pre tento nedostatok Ústavný súd nemôže odmietať ústavné sťažnosti.


https://www.ustavnysud.sk.

Úvodný obrázok: unsplash.com

Scroll to Top