Finančné odškodnenie za prieťahy v konaní

Prieťahy v súdnom konaní a finančné odškodnenie

PRIEŤAHY V SÚDNOM KONANÍ A ODŠKODNENIE

Odškodnenie

Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného odškodnenia (odborne označované ako finančné zadosťučinenie), v ústavnej sťažnosti uvedie rozsah, ktorý požaduje, a z akých dôvodov sa ho domáha. Ak ústavný súd prizná sťažovateľovi primerané finančné odškodnenie, orgán verejnej moci, ktorý porušil základné práva a slobody sťažovateľa, je povinný sťažovateľovi priznané finančné odškodnenie zaplatiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu.

Zmysel finančného odškodnenia

Cieľom finančného odškodnenia je dovŕšenie ochrany porušeného 
základného práva v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo 
spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie vyššieho stupňa ochrany nielen
 deklaráciu porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez porušovania
 základného práva.

Výška finančného odškodnenia

Finančné odškodnenie za prieťahy v konaníVýška odškodnenia za vzniknuté prieťahy nemá presné tabuľkové vyjadrenie. Závisí od každého prípadu osobitne. Podľa rozhodnutia APICELLA proti Taliansku, Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že suma pohybujúca sa medzi 1 000 a 1 500 EUR za rok trvania konania (nie za rok prieťahov) predstavuje základnú hodnotu pre príslušný výpočet. Výsledok vnútroštátneho konania nie je podstatný pre vzniknutú nemajetkovú ujmu z dôvodu dĺžky konania. Celková suma sa má navýšiť na 2 000 eur, v konaniach citlivého a významného charakteru ako napríklad v pracovnoprávnych veciach, v konaniach o osobnom stave, sociálnych veciach alebo v obzvlášť závažných konaniach týkajúcich sa zdravia alebo života osoby. Akokoľvek nepísaným pravidlom pri rozhodovaní Ústavného súdu je priznávanie približne 500 Eur za rok trvania prieťahov.

Domnievate sa, že boli porušené Vaše práva? Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred Ústavným súdom. Kontaktujte nás na office@akfranko.sk alebo na 0908 987 165.

 
 

Úvodný obrázok: unsplash.com

Scroll to Top